About

สารจาก CEO

บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พศ 2531 ถึงปัจจุบันนานกว่า 20 ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ยึดหลัก “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างๆ โดยมีความเชื่อมั่นว่า การที่บริษัทจะเตฺิบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังต้องใส่ใจสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องใน 3 ด้าน คือ 


          1. การสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์
          2. การสร้างคุณค่าในกระบวนการ
          3. การสร้างคุณค่าในบุคลากร

          ความเชื่อหลัก 3 ข้อข้างต้นคือ “ปรัชญาองค์กร” ที่บริษัทฯ ยึดเป็นหลักในการดำเนินงานนี้ ได้แสดงผ่านทาง “วิสัยทัศน์ ” ซึ่งได้กำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2546 หลังจากนำไปปฏิบัติ และทบทวนปรับปรุง เป็นระยะๆ ปัจจุบัน “วิสัยทัศน์บริษัท” ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของพวกเราที่จะสร้างองค์กรให้บรรลุตามความใฝ่ฝัน ได้กำหนดไว้ว่า “ เป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในการเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์งานเย็บประดับยนต์ ทางด้านคุณภาพ การออกแบบ และการรับผิดชอบต่อสังคม " วิสัยทัศน์บริษัทสอดคล้องกับจุดยืนในทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า “ เราจะเป็นผู้ผลิตที่ดี และเป็นผู้จัดจำหน่ายที่เก่ง ” เป็นผู้ผลิตที่ดี หมายถึง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯต้องมีคุณภาพ และมีการออกแบบที่ดี เป็นผู้จัดจำหน่ายที่เก่ง หมายถึง การตลาดของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีส่วนแบ่ง ทางการตลาดอยู่ในระดับต้น และมีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา การจะเป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ยังมีภารกิจที่ต้องทำอีกหลายเรื่อง ซึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนใน “พันธกิจ” ทั้ง 5 ข้อคือ

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ความแตกต่าง สร้างตราสินค้าจนเป็นที่เชื่อมั่น
2. พัฒนาช่องทางจำหน่าย ให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. พัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีผลิตภาพสูงสุด โดยการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และทำงานเป็นทีม
5. พัฒนาองค์กร ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

          บริษัทฯ ตระหนักดีว่า บริษัทฯ เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้ เพราะได้รับประโยชน์และแรงสนับสนุนจาก ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ยึดมั่นปฏิบัติตามพันธกิจข้อ 5 ที่กำหนดไว้ ในปี พ.ศ. 2552 ได้การประกาศใช้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทออกมา ตามเกณฑ์ของ CSR-DIW เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กร

          บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคคลากร และพัฒนาสังคม ให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ตามคติพจน์บริษัทที่ว่า “ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน